Obowiązek udzielania pierwszej pomocy a prawo!

Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego, widzisz ofiary, ale nie wiesz, jak możesz pomóc, bo nie znasz żadnej procedury udzielania pierwszej pomocy – REAGUJ! 

Niemal każdy z Nas na pewno miał jakiekolwiek do czynienia z procedurą udzielania pierwszej pomocy: czy to w szkole, czy przy okazji różnych kursów, czy choćby w pracy podczas obowiązkowego szkolenia BHP. 

Mimo to, sama teoria może okazać się niewystarczająca w praktyce. Wiele osób ma obawy, że nie będzie w stanie udzielić pierwszej pomocy, gdy dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji i takiej konieczności. W sytuacji zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia pacjenta poszkodowanego niekorzystnym jest stres, który ma wpływ na nasze wszelkie podejmowane działania.

Niejednokrotnie i nie od wczoraj słyszy się, że każdy z Nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, a każde niezastosowanie się do tego obowiązku może wiązać się nawet z karą więzienia i pozbawienia wolności. 

Co należy zrobić? Jaki mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy?  Jak postępować, gdy stajemy się świadkiem wypadku drogowego, a procedura i obowiązek udzielania pierwszej pomocy nie jest nam do końca znana? 

[…] Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą. Nie popełnisz przestępstwa, jeżeli nie udzielisz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego) […]

Punkt pierwszej pomocy medycznej

Kiedy możemy odstąpić od wszelkich czynności w związku z udzielaniem pierwszej pomocy?

Ważną informacją wynikającą z tego co mówi prawo jest wykluczenie z odpowiedzialności osoby, jeśli próba udzielenia pierwszej pomocy naraziłaby Nas samych lub osoby postronne biorące udział w danej sytuacji na utratę życia lub zdrowia. Jeżeli przyczyny niebezpieczeństwa nie nie będą wyeliminowane – NIE MAMY obowiązku za wszelką cenę starać się udzielać pomocy poszkodowanemu we własnym zakresie. Może to mieć miejsce choćby w trakcie pożaru, zawalenia budynku czy wypadku w górach. Kolejny paragraf wyżej wymienionego artykułu także odnosi się do sytuacji, w której nie masz obowiązku udzielać pomocy poszkodowanemu.

Z paragrafu Kodeksu karnego Artykuł 162. § 2.  wynika, że jeśli poszkodowany jest już objęty opieką medyczną i jest mu udzielana pomoc przez wykwalifikowane osoby, należy pozwolić działać służbom. Nie oznacza to natomiast, że należy zachowywać całkowitą bierność, gdyż Nasza obecność wciąż może być bardzo przydatna dla ratowania życia ludzkiego. Możemy być w stanie przekazać istotne informacje lub czynnie asystować zespołowi ratowniczemu w danych czynnościach na ich prośbę.

obowiązek udzielenia pierwszej pomocy zawodnikowi sportowemu

Szkolenie z pierwszej pomocy – dlaczego warto je odbyć?

Ratowanie ludzkiego życia lub zdrowia to najważniejszy i mocny argument do tego, by zdecydować się na odbycie kursu pierwszej pomocy. Szkolenie to przygotowuje nas nie tylko do ratowania poszkodowanych w wypadkach czy zdarzeniach losowych, ale również daje nam pogląd jak zachowywać się, kiedy należy udzielić pomocy poszkodowanej osoby w miarę Naszych możliwości. 

Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz wiedzieć jak wygląda kurs pierwszej pomocy realizowany przez Naszą Firmę PCRM zapraszamy do oferty i nie zwlekaniem do wzięcia w nim udziału!

PAMIĘTAJ!!! 

Jeżeli widzisz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia życia/ zdrowia lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego ten stan, w miarę własnych możliwości i umiejętności oraz wedle ustawy masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc na numer 999 lub 112!

112 reaguj - to jest Twój obowiązek udzielić pierwszej pomocy